• 0546 535 020

Adequate pensioenregeling voor payrollers

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollers recht op een adequate pensioenregeling. Tegelijkertijd is het niet meer mogelijk om de pensioenregeling voor payrollers door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) te laten uitvoeren. Payrollwerkgevers moeten keuzes maken ten aanzien van de inhoud van de pensioenregeling en de pensioenuitvoerder.

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Per 1 januari 2021 wordt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aangepast. Dan dient een payrollwerkgever zorg te dragen voor een adequate pensioenregeling voor haar payrollers. 

Met de wetswijziging wordt beoogd concurrentie op arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment is het mogelijk dat voor een payroller een veel lagere of zelfs helemaal geen pensioenpremie verschuldigd is. Terwijl zijn collega in vaste dienst wel een pensioenregeling heeft. Dit is ongewenst en wordt met de aanpassing van de Waadi voorkomen. Een ander doel van de wetswijziging is om payrollers in meer gevallen een adequaat pensioen te laten opbouwen.

Wanneer geldt de verplichting?

Er zijn twee situaties waarin voor de payrollwerkgever de verplichting geldt een pensioenregeling voor de payrollers te treffen;

 1. De medewerkers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlener hebben recht op deelname aan een pensioenregeling; of
 2. De inlener heeft geen medewerkers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst, maar medewerkers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van de inlener, hebben recht op een pensioenregeling.

Is er geen sprake van deze situaties? Dan geldt er op grond van de Waadi géén verplichting tot het treffen van een pensioenregeling. Een voorbeeld van zo’n situatie is een ICT bedrijf dat niet valt onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Als dit bedrijf haar medewerkers geen pensioenregeling aanbiedt is pensioenopbouw voor de payrollers ook niet verplicht. Dit impliceert dat niet alle payrollers pensioen opbouwen.

Hoe regel je een adequate pensioenregeling voor je payrollers?

Je kunt een pensioenregeling op verschillende manieren treffen.

 1. (Vrijwillige) aansluiting bij de pensioenregeling van de inlener
  • Het is mogelijk dat de payrollers onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds van de inlener vallen. Je hebt dan geen keuze; je meldt de payrollers aan in het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds;
  • Is er geen sprake van een verplichte aansluiting, maar nemen medewerkers van de inlener wel deel aan een (verplicht gesteld) bedrijfstakpensioenfonds? Je kunt dan onderzoeken of je vrijwillig kunt aansluiten bij het pensioenfonds;
  • Is bij de inlener sprake is van een pensioenregeling die niet door de wet verplicht is gesteld? Dan kun je onderzoeken of de payrollers aan deze regeling deel kunnen nemen. Hiertoe treedt je in overleg met de pensioenuitvoerder van de inlener (dit is doorgaans een pensioenverzekeraar, apf of ppi).
 2. Afsluiten van een adequate pensioenregeling door de payrollwerkgever

Wat is een adequate pensioenregeling?

Dit is volgens de Waadi een pensioenregeling die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Opbouw van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen;
 • Geen wachttijd of drempelperiode;
 • Collectieve werkgeverspremie gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Voor 2020 is de minimale werkgeverspremie vastgesteld op 14,6%.

Zoals je ziet bieden de beperkte kaders werkgevers en medewerkers de mogelijkheid om de pensioenregeling naar eigen inzicht in te vullen. 1x per jaar dient de payrollwerkgever te toetsen of de pensioenregeling voldoet aan de dan geldende voorwaarden.

Ondanks de ruime mogelijkheden zullen veel payrollwerkgevers die nu al een eigen pensioenregeling hebben er niet aan ontkomen om de regeling aan te passen.

Vergelijking met Stipp

Voor veel payrollers geldt dat ze nu pensioen opbouwen in de Plusregeling van het StiPP. In deze regeling is de werkgeverspremie 8% en betaald de payroller 4%. Door de eisen die worden gesteld aan het adequate pensioen stijgt de premie die de werkgever gaat betalen van 8% naar 14,6%. Een stijging van maar liefst 82,5%. Afhankelijk van de gemiddelde salarissen bij payrollwerkgevers leidt dit tot een stijging van de salarissen incl. pensioenpremies van ca. 3 tot 4%.

Het StiPP heeft aangegeven van 2021 geen pensioenregeling voor payrollers meer uit te voeren. Dit betekent dat payrollwerkgevers op zoek moeten naar een alternatief voor de StiPP-regeling.

Geen_adequate_pensioenregeling_StiPP

Met de komst van het nieuwe Pensioenakkoord is onze verwachting dat de nieuwe pensioenregelingen voor payrollers zullen voorzien in een gelijkblijvend premiepercentage. Dit zorgt namelijk voor stabiele en goed voorspelbare pensioenlasten.

Actie payrollwerkgever

Zoals je ziet is de kans groot dat je als payrollwerkgever in actie moet komen. Door onze jarenlange ervaring in pensioenadvisering zijn wij in staat je te helpen bij het maken van pensioenkeuzes. Heb je vragen? Of wil je hulp bij de keuzes die je moet maken? Neem dan contact met ons op.

Meer over
pensioen voor werknemers?