• 0546 535 020

Moet ik alle medewerkers aanmelden voor de pensioenregeling?

Of je alle medewerkers moet aanmelden voor de pensioenregeling ligt aan de deelnemersomschrijving in het pensioenreglement. Het standaard antwoord is “ja”. In veel pensioenreglementen staat namelijk de volgende omschrijving, of iets wat daar op lijkt:

Deelnemer aan de pensioenregeling is: de persoon die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor de werkgever, met uitzondering van de persoon die beschouwd wordt als:

– directeur-grootaandeelhouder in de zin van de pensioenwet; of
– vakantiewerker.

Staat deze bepaling in het pensioenreglement dan dient iedere medewerker aangemeld te worden voor de pensioenregeling. Dus ook een parttime medewerker die slechts een paar uur per week.

Zoals gezegd is het standaard antwoord ja. Dit betekent dat er ook situaties zijn waarbij je niet verplicht bent een medewerker aan te melden voor de pensioenregeling.

Waarom een medewerker niet mee wil doen aan de pensioenregeling

In de praktijk komen we regelmatig situaties tegen waarbij zowel de werkgever als medewerker aangeven liever niet deel te nemen aan de pensioenregeling. Een veel gehoorde reden is dat er slechts een beperkt aantal uren wordt gewerkt, of dat er gedurende een korte periode wordt gewerkt bij de werkgever. Daardoor is de pensioenpremie laag en wordt slechts weinig pensioen opgebouwd en heeft het geen “zin” om mee te doen aan de pensioenregeling.

Vanuit praktisch oogpunt is hier wel wat voor te zeggen, en in beginsel kun je als werkgever afwijkende afspraken maken met een medewerker. Echter, deze afspraken mogen niet in strijd zijn met de bepalingen in het pensioenreglement of de Wet Gelijke Behandeling.

Afstandsverklaring

Maar als mijn medewerker een afstandsverklaring tekent dan zijn we er toch? Helaas is het niet zo eenvoudig. In de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder heb jij je als werkgever verplicht alle medewerkers die voldoen aan de deelnemersomschrijving aan te melden. Daar komt bij dat een afstandsverklaring voor de rechter niet altijd stand houdt.

Wat is het risico voor mij als werkgever?

Als een medewerker zich bedenkt en uiteindelijk bij de pensioenuitvoerder toch zijn pensioen claimt en aannemelijk kan maken dat hij als deelnemer aangemeld had moeten worden, dan is de kans groot dat de pensioenuitvoerder het pensioen moet uitkeren. De pensioenuitvoerder kan dit, ondanks de afstandsverklaring, vervolgens verhalen op jou als werkgever.

Afhankelijk van de duur van het dienstverband en het salaris van de medewerker kan de rekening aardig oplopen. Maar dit is niet het grootste risico. Het grootste risico is namelijk dat een medewerker komt te overlijden. In de meeste pensioenregelingen is namelijk sprake van een partnerpensioen dat na overlijden wordt uitgekeerd aan de partner van de medewerker. In het nieuwe pensioenakkoord wordt het partnerpensioen direct gekoppeld aan het salaris. Aan de hand van een voorbeeld zal ik de impact duidelijk maken.

Rekenvoorbeeld

Medewerker : 35 jaar
Partner medewerker : 35 jaar
Bruto jaarsalaris : € 30.000
Partnerpensioen per jaar : € 15.000 (50% van het salaris)

Om dit partnerpensioen levenslang te kunnen uitkeren is nu een koopsom benodigd van ca. € 800.000! Let wel, dit is het bedrag dat je als werkgever dient te betalen aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder keert dan het partnerpensioen uit.

Ook voor een parttime medewerker die € 5.000 per jaar verdient kan de rekening aardig oplopen. Als we uitgaan van een levenslang partnerpensioen van € 2.500 per jaar voor een 35-jarige bedraagt de koopsom nog altijd € 140.000.

Is in de pensioenregeling ook sprake van een ANW-hiaatverzekering dan worden de bedragen nog veel hoger. Een snelle rekensom voor een 35-jarige en een verzekerd ANW-hiaat van € 15.815 per jaar resulteert in een extra koopsom van € 420.000.

Dit soort bedragen hebben de meeste ondernemers niet zomaar op de plank liggen. En als je het wel hebt gebruik je het waarschijnlijk liever voor iets anders.

De kans dat deze situatie zich voordoet is weliswaar klein, maar de impact erg groot. Als werkgever kun je jezelf afvragen of je dit risico wilt lopen. Het is namelijk eenvoudig te voorkomen door het aanmelden van alle medewerkers voor de pensioenregeling.

Onder het mom van wat niet weet wat niet deert kun je natuurlijk ook besluiten om niets te doen. Je loopt dan nog steeds het risico dat je medewerker of zijn partner zich meldt bij de pensioenuitvoerder. Daarnaast zal een goede accountant jaarlijks controleren of alle medewerkers wel zijn aangemeld voor de pensioenregeling en je wijzen op het risico dat je loopt.

Wat mag dan wel?

Zoals gezegd zijn er mogelijkheden om bepaalde medewerkers niet deel te laten nemen aan de pensioenregeling. Belangrijk is dat dit goed wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst met deze medewerkers. Ook het pensioenreglement dient hierin te voorzien. Uiteraard geldt dat deze afspraken niet in strijd mogen zijn met de Wet Gelijke Behandeling. Hierin is onder meer bepaald dat je geen direct of indirect onderscheid mag maken in arbeidsvoorwaarden zoals pensioen tenzij dit onderscheid objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen om dit doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

Uit de praktijk blijkt dat het is toegestaan een pensioenregeling te treffen voor een specifieke groep medewerkers. Bijvoorbeeld alle medewerkers werkzaam in de functie van accountmanager. Door dit in de arbeidsovereenkomst en het pensioenreglement goed vast te leggen kun je gericht pensioen regelen voor je medewerkers zonder dat je als werkgever het risico loopt aansprakelijk gesteld te worden voor een pensioen dat niet verzekerd is. Je bent dan niet verplicht tot het aanmelden van alle medewerkers voor de pensioenregeling.

Ook hier geldt dat geen sprake mag zijn van (in)direct onderscheid. Een bepaling waarbij 1 groep, zeker als in deze “groep” maar 1 medewerker zit, wordt uitgesloten blijft een risico vormen.

Mijn medewerker is gemoedsbezwaard. Hoe werkt het dan met pensioen?

Een medewerker die gemoedsbezwaard is wil zich vanuit zijn levensovertuiging niet verzekeren. Een pensioenregeling kent vaak ook een verzekeringselement waardoor een gemoedsbezwaarde medewerker niet zal willen deelnemen aan de pensioenregeling. Als de medewerker beschikt over een ‘verklaring van gemoedsbezwaren’ van de SVB kan op grond van deze verklaring vrijstelling worden gekregen van deelname aan de pensioenregeling. Als werkgever loop je dan geen aansprakelijkheidsrisico.

Conclusie

Er zijn mogelijkheden om bepaalde medewerkers niet te laten deelnemen aan de pensioenregeling. Of dit voor jou als werkgever ook zonder risico is, valt of staat met de manier waarop je dit hebt geregeld. Als een medewerker een niet verzekerd pensioen claimt loopt dit al snel in de papieren en kan het zelfs het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen. Denk dus goed na of je dit risico wilt lopen. Standaard regel is: alle medewerkers aanmelden voor de pensioenregeling!

Meer over
pensioenregelingen